Nabízíme Vám zpracování projektu  novostavby domu, ale také přístavby, nástavby, obytné půdní vestavby. Rovněž připravujeme projekty na revitalizaci bytových domů tzn. snižování energetické náročnosti například pro dotace Nová Zelená Úsporám nebo IROP.

Zpracujeme různé stupně projektové dokumentace dle Vašich požadavků. Můžete si vybrat z následujících částí:

studie stavby, předprojektová příprava

■ návrh bytového domu tzn. půdorys domu, výškové rozčlenění, venkovní pohledy na jednotlivé stěny domu

■ návrh předpokládaného umístění domu na pozemku

■ zajištění podkladů o vedení inženýrských sítí v místě stavby

■ zajištění geodetických podkladů jako výškopis, polohopis pozemku

■ zajištění měření radonu

projekt pro územní řízení

■ návrh umístění domu na pozemku

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, venkovní pohledy

■ textovou část

■ projekt přípojek inženýrských sítí

■ požárně bezpečnostní řešení stavby

projekt pro stavební povolení

■ návrh umístění domu na pozemku

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy

■ textovou část

■ projekt přípojek inženýrských sítí

■ projekt vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro, vytápění

■ statické výpočty

■ požárně bezpečnostní řešení stavby

■ průkaz energetické náročnosti budovy

prováděcí projekt

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy vše včetně výpisu materiálu

■ textovou část

■ položkový rozpočet

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy vše včetně výpisu materiálu

■ textovou část

■ položkový rozpočet a rozpočet bez cen

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PODLE SOUČASNÉ LEGISLATIVY MUSÍ BÝT VŠECHNY NOVOSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PROJEKTOVÁNY I STAVĚNY V PASIVNÍM STANDARDU. PLATÍ OD LEDNA 2018.